czesciskody.pl

Twój ulubiony blog!

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, o który trzeba wystąpić, gdy planujemy ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne. Operat służący do uzyskania zgody od Wód Polskich sporządza się zarówno w formie opisowej, jak i graficznej.  

Pozwolenie wodnoprawne a operat wodnoprawny

Wymagania dotyczące uzyskania pozwolenia wodnoprawnego bądź zgody wodnoprawnej, regulują wprost przepisy ustawy z dnia 20-07-2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami). Mówią one o tym, że pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane przede wszystkim na podstawie wykonanego operatu wodnoprawnego. Dokumentami uzupełniającymi do wniosku i operatu są:

 • w zależności od rodzaju przedsięwzięcia – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikiem graficznym określającym strony postępowania, na które oddziałuje przedsięwzięcie;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy taki został opracowany przez gminę, w której planujemy inwestycję (jeśli mpzp nie został sporządzony na naszą działkę, to należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, a w przypadku inwestycji publicznej decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 • w zależności od skomplikowania inwestycji – opinię wodnoprawną oraz stosowne uzgodnienia określone przepisami odrębnymi;
 • wypis z rejestru gruntów, dla działki lub działek objętych inwestycją, celem ustalenia przez Wody Polskie stron postępowania.

Zgodnie z wymogami art. 403 ww. ustawy, w Pozwoleniu wodnoprawnym określa się zastosowanie planowanego przedsięwzięcia budowlanego, warunki (charakterystykę) realizacji tego obiektu oraz obowiązki wobec potencjalnych osób lub firm poszkodowanych w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Określa się także niezbędny do zainstalowania sprzęt, który będzie zapobiegał uszkodzeniom lub zmniejszy negatywny wpływ wydanego pozwolenia na środowisko, jeśli jest to konieczne.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Wytyczne co do wymagań, co zawiera operat wodnoprawny, reguluje także w przypadku pozwolenia wodnoprawnego ustawa Prawo wodne. W art. 409 w ustępie 1 i 2 możemy znaleźć podstawowe kryteria, jakie powinien spełniać każdy z rodzajów operatu, są to między innymi:

 • określenie inwestora, który będzie się ubiegał o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bądź zgody wodnoprawnej, wraz z podaniem adresu jego siedziby;
 • określenie celu inwestycji oraz jej zakresu w stosunku do wnioskowanej zgody (między innymi podania, jakie projektuje się urządzenia wodne lub jakie roboty będą wykonywane, dla których nieodzowne jest uzyskanie zgody);
 • określenie zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie do korzystania z wód;
 • sporządzenie charakterystyki wód objętych opracowaniem;
 • określenie podstawowych parametrów opisujących urządzenia lub roboty, które mają zostać wykonane;
 • przedstawienie stanu prawnego działek, które mają zostać objęte oddziaływaniem inwestycji wraz z podaniem podstawowych danych adresowych właścicieli działek celem ich zawiadomienia.

W ustępach od 3 do 7 ww. artykułu zostały wyszczególnione dodatkowe wymagania, które dotyczą tego, co ma zawierać operat wodnoprawny w stosunku do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, i są to między innymi:

 • opis urządzeń zastosowanych do poboru wody oraz ich wydajność, w przypadku gdy operat służy do uzyskania zgody na urządzenia do poboru wód;
 • określenie jak często będą wykonywane badania pomiarowe oraz ich sposób i zakres;
 • w przypadku wprowadzania ścieków do wód – określenie ilości w m3 oraz rodzaju ścieków;
 • ilość wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód, wraz z podaną średnią ilością opadów w ciągu roku kalendarzowego.

Opracowanie projektu wodnoprawnego powinno zawierać:

 • stronę tytułową – opisującą projektowaną inwestycję;
 • część opisową – zawierającą spis treści, dane ogólne inwestycji (określenie przedmiotu inwestycji, inwestora i użytkownika, podstawy opracowania, celu i zakresu opracowania), opis inwestycji i opis rozwiązań projektowych, zakres wnioskowanych pozwoleń oraz wykazanie stron postępowania; 
 • część graficzną – odpowiednie rysunki i rzuty;
 • część formalno-prawną – uzgodnienia.

Kto może sporządzić operat wodnoprawny?

Ustawa  z dnia 20-07-2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) nie reguluje wymaganych uprawnień do sporządzania operatu wodnoprawnego. Należy jednak pamiętać, że nawet gdy ustawa nie reguluje wprost, kto powinien taki operat przygotować, niewątpliwe jest, że powinna być to osoba lub firma, taka jak np. https://ekolog.pl/aktualnosci/operat-wodnoprawny-kto-go-wydaje, która posiada odpowiednią wiedzę na temat Prawa wodnego i wspomoże nas w przeprowadzeniu w sposób rzetelny całej inwestycji.

Powiązane artykuły